Film for Flat Difficult Substrate

สติ๊กเกอรอิงคเจทติดผนังเรียบ คุณภาพยุโรป สําหรับงานตกแตง หรือ งานโฆษณะ มีจุดเดนที่ สามารถติดบนพื้นผิวเรียบที่สติ๊กเกอรปกติติดไมอยู ไดแก พื้นผิวปูนทาสีน้ํา ปูนขัดมัน ยิปซั่ม ฟอไมกา พื้นผิวที่ มีลักษณะผิวสม โดยไมตองใชกาวทา

ขนาด 1.37 m x 50 m

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า

6 ขั้นตอนง่ายกับการสั่งซื้อ ชำระเงิน จัดส่งสินค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดเงื่อนไขการบริการ การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียด
เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรา